Quy định về kinh doanh BĐS của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp có mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng nhưng có phần diện tích dư thừa không sử dụng hết mà có nhu cầu cho thuê thì được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 7, Điều 5 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ nêu trên. Trong trường hợp này, không yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật .

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

A80 quydinhvekinhdoanh Quy định về kinh doanh BĐS của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 02/2/2017, Công ty TNHH Royal Cargo Việt Nam gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về một số vấn đề liên quan đến việc cho thuê văn phòng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 37/BXD-QLN, ngày 24/02/2017 trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3 Luật Kinh doanh (BĐS) 2014 thì “Kinh doanh BĐS là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS; thực hiện dịch vụ môi giới BĐS; dịch vụ sàn giao dịch BĐS; dịch vụ tư vấn BĐS hoặc quản lý BĐS nhằm mục đích sinh lợi”.

Về phạm vi kinh doanh BĐS của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh BĐS 2014 không quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Kinh doanh BĐS 2014 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 7, Điều 5 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh BĐS thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS bao gồm: “1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS mà không phải do đầu tư dự án BĐS để kinh doanh…; 7. Tổ chức, hộ gia đình cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc sở hữu của mình”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng nhưng có phần diện tích dư thừa không sử dụng hết mà có nhu cầu cho thuê thì được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 7, Điều 5 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ nêu trên. Trong trường hợp này, không yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật Kinh doanh BĐS.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>